Trang chủ » Tổ chức » Ban Thường Vụ » PGS.TS. Sử Thanh Long
PGS.TS. Sử Thanh Long

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp VN

Giảng viên Khoa TY

Phó Chủ tịch phụ trách khoa học kỹ thuật