Trang chủ » Tổ chức » Văn bản hiệp hội

Thay mặt cho các doanh nghiệp và người chăn nuôi Việt Nam, Hội Chăn nuôi và các Hiệp hội lĩnh vực chăn nuôi xin kính gửi đến Bộ trưởng lời kính chúc sức khỏe và chúc Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn là cơ quan tin cậy trong hoạt động quản lý  về tài nguyên và môi trường quốc gia, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi.

Căn cứ Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v: Cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v: Cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027) được tiến hành ngày 18/6/2022 tại Hà Nội. Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2015-2021)

 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2022-2027)

 CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

  Sáng ngày 18/6/2022, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ – Gia Lâm- Hà Nội), Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu: 45 đại biểu vào Ban chấp hành

Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam được tiến hành ngày 21/12/2015 đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động của Hiệp hội đã và đang dần đi vào nề nếp, khoa học và đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM Số:  02 /QĐ-HHGSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM
CHƯƠNG I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Vào hồi 9h00 ngày 25/3/2016 tại Phòng Hội nghị, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường vụ quý I năm 2016.

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM Số:  02 /QĐ-HHGSL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM