Trang chủ » Chưa phân loại » Nghị quyết đại hội đại biểu hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027)

Nghị quyết đại hội đại biểu hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027)

17/01/2023 | 9:02

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI CHĂN NUÔI

 GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III

(2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  01 /NQ-ĐH  
   
  Hà Nội, ngày  18   tháng  năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III (2022-2027)

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027) được tiến hành ngày 18/6/2022 tại Hà Nội.

Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2021), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2022-2027), sửa đổi bổ sung Điều lệ của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký trong nhiệm kỳ III (2022-2027)

Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ III (2022-2027) Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam

100% nhất trí thông qua Nghị Quyết:

QUYẾT NGHỊ

  1. Thông qua các: Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2021), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2022-2027), sửa đổi bổ sung Điều lệ của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027) (có Báo cáo kèm theo)
  2. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (45 người), Ban Kiểm tra (03 người)

Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất đã bầu: Ban Thường vụ (15 người), Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký trong nhiệm kỳ III (2022-2027)

Ban Kiểm tra họp phiên thứ nhất đã bầu: Trưởng Ban, Phó Ban

(Có danh sách kèm theo)

  1. Đại hội giao cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027) căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ III (2022-2027), xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo thời gian để tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027).

Đại hội kêu gọi toàn thể các đơn vị thành viên trong toàn Hiệp hội, dưới sự lãnh đao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội, phát huy cao những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2027)  và góp phần vào phát triển ngành Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam bền vững

Đại hội giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội gửi Bộ Nội vụ để xem xét, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) theo quy định của pháp luật, Thông tư 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2022

 

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

 VIỆT NAM

                    PGS.TS. Hoàng Kim Giao