Trang chủ » Organization » Association documents » Operational Regulations of Vietnam Large Cattle Breeding Association, term 2015-2020

Operational Regulations of Vietnam Large Cattle Breeding Association, term 2015-2020

01/02/2023 | 11:53

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

Số:  02 /QĐ-HHGSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                Hà Nội, ngày  01 tháng  02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của
Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 80/2004/QĐ-BNV ngày 11/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ V/v: Cho phép thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 (có Quy chế hoạt động kèm theo)

 

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 2

– Lưu VT

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Hoàng Kim Giao

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2015-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HHGSL ngày 01 tháng 02 năm 2016

Của Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam)

 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội:

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, các trang trại, các nhà quản lý và các công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn như nghiên cứu, chăn nuôi, bảo vệ quyền vật nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh, thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ trâu, bò, dê, cừu, ngựa.

 1. Tuyên truyền, giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, ngựa nói riêng.
 2. Đại diện cho quyền lợi hợp pháp của Hiệp hội và hội viên, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chủ trương, chính sách để phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia súc lớn theo quy định của pháp luật.
 3. Tham gia các hoạt động giám định, tư vấn, phản biện các dự án phát triển kinh tế, các đề tài nghiên cứu và thử nghiệm, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ mới; tổ chức hướng dẫn phát triển chăn nuôi gia súc lớn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên và người chăn nuôi.
 4. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong, ngoài Hiệp hội về tổ chức, quản lý trang trại để phát triển chăn nuôi gia súc lớn.

Cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường, giá cả cho Hội viên nhằm tổ chức lại kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

 1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi những kiến thức, những công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn.
 2. Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong nước, trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới theo quy định của pháp luật

 1. Tổ chức các Trung tâm đào tạo, dịch vụ, tư vấn… trực thuộc Hiệp hội khi có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
 2. Xuất bản tờ thông tin, tập san tiến tới xuất bản Tạp chí chăn nuôi gia súc lớn và các tài liệu phổ biến kỹ thuật, quản lý kinh tế trong lĩnh vực gia súc lớn theo quy định của pháp luật.
 3. Quan hệ với các hội khoa học và kỹ thuật, Hiệp hội khác trong và ngoài nước, các Hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn ở các nước và Hiệp hội chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, ngựa của thế giới nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt để nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 4. Được thành lập các đơn vị dịch vụ, tư vấn, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền vật nuôi, trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 5. Được nhận các nguồn tài trợ hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

 1. Ban chấp hành Hiệp hội
 2. Ban chấp hành Hiệp hội là cơ qua lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ đại hội. Số lượng ủy viên BCH Hiệp hội là do Đại hội quyết định và được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay.

Ủy viên BCH Hiệp hội có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội, hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên,

Ủy viên BCH là đại diện của tổ chức do đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác trong tổ chức đó vẫn là ủy viên BCH Hiệp hội.

Nhiệm kỳ của BCH Hiệp hội là 5 năm và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc ít nhất 2/3 tổng số ủy viên BCH, hoạt động theo quy chế được Đại hội thông qua.

 1. BCH Hiệp hội họp thường kỳ một lần một năm vào những ngày không có Đại hội.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của BCH Hiệp hội:

– Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội.

– Bầu Ban thường vụ.

– Bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

– Xây dựng chương trình hoạt động của BCH hàng năm và cả nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện các nội dung công việc đã được BCH thông qua.

– Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.

– Chuẩn bị văn kiện Đại hội, triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và bất thường khi cần thiết.

– Tuyên truyền phát triển, kết nạp, đồng thời khai trừ hội viên vi phạm pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

III. Ban thường vụ

 1. Ban thường vụ là cơ quan thường trực của BCH Trung ương Hiệp hội. Ban thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Phó tổng thư ký và các ủy viên thường vụ.

Tổng số thành viên Ban thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội.

Ban thường vụ 03 (ba) tháng họp 01 (một) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của trên ½ (một phần hai) tổng số ủy viên Ban thường vụ.

Cuộc họp của Ban Thường vụ do Chủ tịch Hiệp hội chủ trì. Trường hợp Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt thì Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thay mặt Chủ tịch chủ trì cuộc họp.

Giấy mời họp Ban Thường vụ được gửi (qua bưu điện hoặc email) tới từng thành viên trước ngày họp ít nhất 7 ngày làm việc. Trong trường hợp không đến dự họp được thì thành viên vắng mặt phải có báo cáo bằng văn bản hoặc thông qua Email gửi Văn phòng Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội (có thể điện thoại trực tiếp).

 1. Nội dung của các cuộc họp định kỳ:

– Đánh giá kết quả hoạt động của tháng trước, quý trước, năm trước và xây dựng bàn bạc thống nhất kế hoạch hoạt động của tháng tới, quý tới, năm tới;

– Nghe các Trưởng ban báo cáo về kết quả hoạt động của từng lĩnh vực hoạt động được phân công và đề xuất chương trình công tác;

– Thảo luận và ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ;

– Thảo luận về chuyên đề (nếu có) theo đề nghị của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội.

Các báo cáo trình bày trong cuộc họp được gửi tới thành viên trong Thường vụ góp ý trước khi họp ít nhất 3-5 ngày.

Các kết luận quan trọng hoặc Nghị quyết của cuộc họp Ban Thường vụ sẽ được gửi tới từng thành viên chậm nhất 10 ngày sau cuộc họp. Tất cả thành viên Ban Thường vụ, các cá nhân, đơn vị có liên quan đều có trách nhiệm thực hiện theo đúng Kết luận hoặc Nghị quyết đó. Trong quá trình thực hiện nếu thấy nội dung nào cần bổ sung, chỉnh sửa thì báo cáo bằng văn bản gửi tới Văn phòng Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội và Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội.

 1. Nhiệm vụ của Ban thường vụ:

– Thay mặt BCH Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa 2 kỳ họp và báo cáo công tác trong các kỳ họp của BCH Hiệp hội.

– Quyết định thành lập các Ban chuyên môn giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ triển khai chương trình công tác theo nghị quyết của Đại hội.

– Quy định tổ chức, quy chế hoạt động các ban chuyên môn, Văn phòng Hiệp hội, các văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc khác khi được phép của cơ quan có thẩm quyền. Quy định các nguyên tắc, chế độ, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội.

– Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của các Ban, các ủy viên BCH TW Hiệp hội, các chi hội và các đơn vị thành viên.

– Chuẩn bị báo cáo cho các cuộc họp BCH TW Hiệp hội.

– Dự kiến các vấn đề về tổ chức, nhân sự và tài chính của Hiệp hội trình Đại hội quyết định

Từng thành viên Ban Thường vụ được Chủ tịch Hiệp hội phân công chịu trách nhiệm về từng nhiệm vụ hoặc lĩnh vực công tác cụ thể và phải chịu trách nhiệm trước tập thể Ban Thường vụ, trước thường trực và Chủ tịch Hiệp hội về hiệu quả hoạt động của mình.

 

 1. Ban Thường trực:
 2. Căn cứ Điều lệ Hiệp hội và theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội, để thuận tiện cho việc điều hành các hoạt động của Hiệp hội hàng ngày, Ban Thường vụ nhất trí thành lập Ban Thường trực.
 3. Ban Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký và một Ủy viên có điều kiện hoạt động thường xuyên ở Văn phòng Hiệp hội.

Ban thường trực 01 (một) tháng họp 01 (một) lần. Có thể họp bất thường khi có công việc phát sinh.

 1. Thành viên Ban Thường trực hoạt động và chịu trách nhiệm theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội và Phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Hiệp hội.
 2. Hàng năm kế toán trưởng lập dự toán thu – chi qua các ban tài chính, Ban kiểm tra, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký và trình Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt làm căn cứ để thực hiện trong năm đó.

 

 1. Văn phòng Hiệp hội

Là bộ phận có chức năng hành chính của Hiệp hội

 1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác văn thư, hành chính của Hiệp hội.
 2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của văn thư trong cơ quan: văn bản đi, văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu theo quy định;

– Lưu trữ và bảo quản tài liệu văn thư.

– Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, thông tin liên lạc, phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của Hiệp hội;

– Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa nhỏ, mua sắm tài sản và trang thiết bị phục vụ các hoạt động thường xuyên của Hệp hội;

– Phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo và các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;

– Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp, phục vụ khách đến làm việc với Hiệp hội;

– Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại Hiệp hội.

Văn phòng Hiệp hội làm việc hàng ngày dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký của Hiệp hội.

 

 1. Ban Khoa học Công nghệ
 2. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
 3. Nhiệm vụ:
 4. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm về công tác khoa học, công nghệ của Hiệp hội;
 5. Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác khoa học, công nghệ của Hiệp hội;
 6. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo về tình hình hoạt động khoa học, công nghệ, các hoạt động có liên quan của Hiệp hội, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, các hội thành viên;
 7. Là đầu mối quản lý, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch khoa học, công nghệ của Hiệp hội;
 8. Theo dõi, quản lý hoạt động Khoa học, Công nghệ của các tổ chức KH và CN trực thuộc Hiệp hội;
 9. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ của các Hội thành viên, các tổ chức KH và CN trực thuộc Hiệp hội trình Thường trực Hiệp hội;
 10. Xây dựng các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với các cơ quan liên quan. Hướng dẫn hoạt động khoa học, công nghệ trong hệ thống Hiệp hội;
 11. Theo dõi, xử lý và lưu trữ các văn bản về khoa học, công nghệ của Hiệp hội;
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hiệp hội giao.

 

VII. Ban Tư vấn phản biện

 1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hiệp hội.
 2. Nhiệm vụ:
 3. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hiệp hội;
 4. Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hiệp hội;
 5. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo về tình hình hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động có liên quan của Hiệp hội, các hội thành viên;
 6. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện, giám định xã hội của Hiệp hội;
 7. Là đầu mối quản lý, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch khoa học, công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hiệp hội;
 8. Theo dõi, quản lý hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các tổ chức KH và CN trực thuộc Hiệp hội;
 9. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các Hội thành viên, các tổ chức KH và CN trực thuộc Hiệp hội trình Thường trực Hiệp hội;
 10. Theo dõi, xử lý và lưu trữ các văn bản về tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hiệp hội;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hiệp hội giao.

 

VIII. Ban Kiểm tra

 1. Ban kiểm tra của Hiệp hội do Đại hội bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định.

Trưởng ban Kiểm tra do Ban Kiểm tra bầu trong số các ủy viên.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Điều lệ, quy chế và chương trình công tác hàng năm của Hiệp hội

– Kiểm tra hội viên cá nhân, hội viên tập thể trong các hoạt động để biểu dương, khen thưởng, đồng thời phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, các hiện tượng tiêu cực để Hiệp hội kịp thời chấn chỉnh.

– Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội;

– Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

 1. Ban Hợp tác quốc tế
 2. Chức năng: tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Hiệp hội.
 3. Nhiệm vụ:
 4. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm về công tác hợp tác quốc tế của Hiệp hội;
 5. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo về tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Hiệp hội, các hội thành viên;
 6. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Hiệp hội;
 7. Là đầu mối quản lý, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch hợp tác quốc tế của Hiệp hội;
 8. Theo dõi, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của các Chi Hiệp hội trực thuộc Hiệp hội;
 9. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của các Chi Hiệp hội trực thuộc Hiệp hội trình Thường trực Hiệp hội;
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hiệp hội giao.

 

 1. Ban Sản xuất thị trường
 2. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác sản xuất, thị trường của Hiệp hội.
 3. Nhiệm vụ:
 4. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm về hoạt động sản xuất, thị trường của Hiệp hội;
 5. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, thị trường của Hiệp hội, các hội thành viên;
 6. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, thị trường của Hiệp hội;
 7. Là đầu mối quản lý, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động sản xuất, thị trường của Hiệp hội;
 8. Theo dõi, quản lý hoạt động sản xuất, thị trường của các Chi Hiệp hội trực thuộc Hiệp hội;
 9. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, thị trường của các Chi Hiệp hội trực thuộc Hiệp hội trình Thường trực Hiệp hội;
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hiệp hội giao.

 

 1. Ban Tài chính
 2. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác tài chính, kế toán của Hiệp hội.
 3. Nhiệm vụ:
 4. Xây dựng quy chế chi tiêu hàng năm của Hiệp hội;
 5. Theo dõi, quản lý hoạt động thu, chi của văn phòng Hiệp hội;
 6. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động thu, chi của Hiệp hội trình Thường trực Hiệp hội;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hiệp hội giao.

XII. Ban Tổ chức Thi đua

 1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Thường trực Hiệp hội trong công tác tổ chức, thi đua của Hiệp hội.
 2. Nhiệm vụ:
 3. Xây dựng quy chế làm việc của Hiệp hội;
 4. Xây dựng, dự thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức của Hiệp hội;
 5. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động tổ chức, thi đua của Hiệp hội trình Thường trực Hiệp hội;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hiệp hội giao.

Yêu cầu các Ban của Hiệp hội lập báo cáo trình Ban thường vụ Hiệp hội:

– Định kỳ 6 tháng 01 lần báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng qua và kế hoạch hoạt động 6 tháng kế tiếp;

– Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm và kế hoạch hoạt động năm kế tiếp.

 

XIII. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban lãnh đạo Hiệp hội

 1. PGS. TS. Hoàng Kim Giao (chuyên trách)

– Chủ tịch, phụ trách chung, chủ tài khoản;

– Phụ trách các công tác: Tổ chức; Đối ngoại; Hợp tác quốc tế và Tư vấn, phản biện; Báo chí, thông tin.

– Tham gia cùng Phó chủ tịch thường trực Lê Văn Thông: Hoạt động phổ biến kiến thức; Nghiên cứu, Đào tạo, Tư vấn và chuyển giao công nghệ; Công tác phát triển Hiệp hội và công tác hội viên, quan hệ với các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp…

 

 1. TS. Lê Văn Thông (chuyên trách)

– Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội

– Phụ trách văn phòng Hiệp hội

– Phụ trách công tác: Tài chính; Hoạt động phổ biến kiến thức; Nghiên cứu, Đào tạo, Tư vấn và chuyển giao công nghệ; Công tác phát triển Hiệp hội và công tác hội viên, quan hệ với các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp…

 

 1. TS. Tống Xuân Chinh (kiêm nhiệm)

– Phó chủ tịch Hiệp hội

– Phụ trách hoạt động sản xuất và thị trường

– Phụ trách việc kết nối giữa các hoạt động quản lý nhà nước với các hoạt động của các Hiệp hội, Hội và Doanh nghiệp

 

 1. TS. Lê Bá Quế (kiêm nhiệm)

– Phó chủ tịch Hiệp hội

– Phụ trách hoạt động tổ chức, thi đua – khen thưởng

– Nghiên cứu, Đào tạo, Tư vấn và chuyển giao công nghệ

 

 1. Ông Trần Công Chiến (kiêm nhiệm)

– Phó chủ tịch Hiệp hội

– Tham gia hoạt động tài chính; Chuyển giao KHKT, phát triển công nghệ; Quan hệ với các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp…

 

 1. PGS. TS. Trần Quang Hân (kiêm nhiệm)

– Phó chủ tịch Hiệp hội phụ trách miền Trung và Tây Nguyên

– Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phát triển Hiệp hội, quan hệ với các Hội, Hiêp hội, Doanh nghiệp…

 

 1. Ông Lưu Hùng Sơn (kiêm nhiệm)

– Phó chủ tịch phụ trách phía Nam

– Tham gia hoạt động phổ biến kiến thức; Chuyển giao KHKT, phát triển công nghệ; Phát triển Hiệp hội; Quan hệ với các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp…

 

Ngoài ra, chủ tịch, các phó chủ tịch đều có trách nhiệm quan tâm tới hoạt động của các hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên, nâng cao uy tín của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, công tác thông tin tuyên truyền.

Ban lãnh đạo Hiệp hội hoạt động theo chế độ đồng thuận, thường xuyên phối kết hợp trong công tác Hiệp hội, tự chịu trách nhiệm về phần công việc được phân công và công việc được ủy quyền./.

 

 

Chủ tịch

(đã ký)

Hoàng Kim Giao