Trang chủ » Văn bản pháp luật » Tiêu chẩn quy chuẩn » Báo cáo kết quả nghiên cứu về quá trình xây dựng và ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong hoạt động nuôi và trong sản phẩm thủy sản của Việt Nam và khuyến nghị
Báo cáo kết quả nghiên cứu về quá trình xây dựng và ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong hoạt động nuôi và trong sản phẩm thủy sản của Việt Nam và khuyến nghị