Ban Biên tập Tạp chí

By |Tháng Một 31st, 2016|Ban biên tập Tạp chí, Các ban chuyên môn, Cơ cấu Tổ chức, Giới thiệu ban biên tập, TẠP CHÍ, TỔ CHỨC|Chức năng bình luận bị tắt ở Ban Biên tập Tạp chí

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020) BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ TT Danh sách Chức vụ 1 PGS, TS. Nguyễn Văn Đức Nguyên Trưởng BM Di truyền Viện CN - Trưởng ban 2 TS. [...]