DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022-2027)

TT

Họ tên

Chức vụ đang đảm nhiệm

Đơn vị công tác

Ban Kiểm tra – nhiệm kỳ III

1

TS. Lương Anh Dũng

Phó

Vinalica

Trưởng Ban

2

Th.S Nguyễn Duy

TP Tổng hợpTổng công ty Chăn nuôi VN – Phó BKT

Tổng công ty Chăn nuôi VN

Phó Ban

3

Lương Duy Thu

TP.TCHC

TT Giống gia súc lớn TW

Ủy viên