HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT Danh sách Chức vụ
1 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch tập đoàn Công ty Vabis – Trưởng ban
2 PGS.TS. Lê Thị Thúy Nguyên phó trưởng phòng KH & Hợp tác Quốc tế – Viện Chăn nuôi – Phó ban
3 TS. Sử Thanh Long Trưởng BM Ngoại sản, khoa TY, Học viện Nông nghiệp VN – Phó ban
4 ThS. Mai Thị Hà PP KHCN – Trung tâm gia súc lớn TW
5 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế – Viện Chăn nuôi