DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (2015-2020)

1. Ban Tư vấn phản biện
2. Ban Kiểm tra
3. Ban Khoa học Công nghệ
4. Ban Hợp tác quốc tế
5. Ban Sản xuất và Thị trường
6. Ban Tài chính
7. Tạp chí
8. Ban Tổ chức – Thi đua