HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN

TT Danh sách Chức vụ
1 PGS. TS. Hoàng Kim Giao Nguyên Cục trưởng CCN – Chủ tịch – TB
2 GS. TS. Vũ Chí Cương Phó viện trưởng VCN – PB
3 TS. Nguyễn Đình Minh Phó viện trưởng VTY – PB