HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TT Danh sách Chức vụ
1 PGS. TS. Mai Văn Sánh Nguyên trưởng phòng Đào tạo VCN – Trưởng ban
2 PGS.TS. Trần Quang Hân Hiệu phó – Trường ĐH Tây Nguyên – Phó ban
3 TS. Nguyễn Quốc Đạt Phân Viện chăn nuôi Nam Bộ