HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2015-2020)

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ

TT Danh sách Chức vụ
1 PGS, TS. Nguyễn Văn Đức Nguyên Trưởng BM Di truyền Viện CN – Trưởng ban
2 TS. Hà Minh Tuân TP. KHCN VINALICA – Phó ban
3 ThS. Cao Thị Kim Dung PP. KD và DV – TT Giống GSL Trung ương